تجهیزات پارکینگی

تجهیزات پارکینگی شامل محافظ ستون پارکینگ ( گارد کرنر – ضربه گیر دور ستون ) ، کار استاپر ( متوقف کننده خودرو ) و صفحات لغزشی

میباشد .صفحات لغزشی از تولیدات جدید شرکت برای جلوگیری از سر خوردن خودرو در محل رمپ پارکینگ طراحی و ساخته شده است .

محافظ دیواری Wall Gaurd

محافظ ستون استوانه ایی

محافظ ستون پارکینگ

ضربه گیر ستون پارکینگ

 

 

 صفحه ضد لغزندگی رمپ پارکینگ

صفحه ضد لغزش

      کار استاپر- متوقف کننده خودرو car stopper

متوقف کننده خودرو