ترمز پله لاستیکی اجرا شده
ترمز پله لاستیکی اجرا شده - 1001