1-جدول کاربری درز انبساط و انقطاع

2- مشاهده مشخصات فنی پروفیل های درج شده در جدول کاربری درز ژوئن 

3- فرم سفارش درز انبساط و انقطاع

 

راهنمای انتخاب پروفیل درز انبساط و انقطاع

 

ارم فناوری نوین

جدول انواع پروفیل های درز انبساط و انقطاع

ردیف نوع پوشش کد موارد استفاده
1 پوشش درز انبساط 3 سانتیمتری 3 تکه کف و دیوار W 330 درز کف، دیوار و سقف با پهنای 3 سانتیمتر
2 پوشش درز انبساط کنج 3 سانتیمتری 3 تکه C 330 درز گوشه­ ها با پهنای 3 سانتیمتر
3 پوشش درز انبساط 5 سانتیمتری 3 تکه دیوار W 350 درز دیوار و سقف با پهنای 5 سانتیمتر
4 پوشش درز انبساط 5 سانتیمتری 3 تکه کف F 350 درز کف با پهنای 5 سانتیمتر (تردد سبک)
5 پوشش درز انبساط کنج 5 سانتیمتری 3 تکه C 350 درز گوشه­ ها با پهنای 5 سانتیمتر
6 پوشش درز انبساط 7/5 سانتیمتری 3 تکه دیوار W 375 درز دیوار و سقف با پهنای 7/5 سانتیمتر
7 پوشش درز انبساط 7/5 سانتیمتری 4 تکه کف و دیوار F 475 درز کف و دیوار با پهنای 7/5 سانتیمتر (تردد سبک)
8 پوشش درز انبساط 7/5سانتیمتری 3 تکه کنج C 375 درز گوشه ها با پهنای 7/5 سانتیمتر
9 پوشش درز انبساط 7/5 سانتیمتری 4 تکه کنج C 475 درز گوشه ها با پهنای 7/5 سانتیمتر
10 پوشش درز انبساط 6 سانتیمتری 7 تکه کف و دیوار
F 760
درز کف و دیوار با پهنای 6 سانتیمتر
11 پوشش درز انبساط 10 سانتیمتری 3 تکه دیوار W 3100 درز دیوار و سقف با پهنای 10 سانتیمتر
12 پوشش درز انبساط 10 سانتیمتری 4 تکه کف و دیوار F 4100 درز کف و دیوار با پهنای 10 سانتیمتر (تردد سبک)
13 پوشش درز انبساط 10 سانتیمتری 3 تکه کنج C 3100 درز گوشه ها با پهنای 10 سانتیمتر
14 پوشش درز انبساط 10 سانتیمتری 4 تکه کنج C 4100 درز گوشه ها با پهنای 10 سانتیمتر
15 پوشش درز انبساط 10 سانتیمتری 5 تکه W 5100 درز دیوار و سقف با پهنای 10 سانتیمتر
16 پوشش درز انبساط کنج 10 سانتیمتری 5 تکه C 5100 درز گوشه­ ها با پهنای 10 سانتیمتر
17 پوشش درز انبساط 12 سانتیمتری 5 تکه دیوار W 5120 درز دیوار و سقف با پهنای 12 سانتیمتر
18
پوشش تمام آلومینیومی 12 سانتیمتری 6 تکه کف
F 6120 درز کف و دیوار با پهنای 12 سانتیمتر
19 پوشش تمام آلومینیومی 12 سانتیمتری 8 تکه کف F 8120 درز کف پرتردد و دیوار با پهنای 12 سانتیمتر
20 پوشش درز انبساط 14سانتیمتری 5 تکه کنج C 5140 درز گوشه با پهنای 14 سانتیمتر
21 پوشش تمام آلومینیومی 15 سانتیمتری 5 تکه دیوار W 5150 درز دیوار با پهنای cm15 (قابل افزایش تا 100 سانتیمتر) *
22 پوشش تمام آلومینیومی 15 سانتیمتری 6 تکه کف F 6150 درز کف با پهنای cm15
23 پوشش تمام آلومینیومی 15 سانتیمتری 8 تکه کف F 8150 درز کف و دیوار با پهنای 15 سانتیمتر
24 پوشش درز انبساط 20 سانتیمتری 5 تکه دیوار W 5200 درز دیوار و سقف با پهنای 20 سانتیمتر
25 پوشش درز انبساط 20 سانتیمتری 6 تکه کف F 6200 درز کف و دیوار با پهنای 20 سانتیمتر
26 پوشش تمام آلومینیومی 20 سانتیمتری 8 تکه کف F 8200 درز کف و دیوار با پهنای 20 سانتیمتر
27 پوشش درز انبساط توکار 5 سانتیمتری 3 تکه S 350/46 درز کف و دیوار به صورت Sub Coating (دو باله زیرکفسازی)
28 پوشش درز انبساط توکار 7/5 سانتیمتری 3 تکه S 375/46 درز کف و دیوار به صورت Sub Coating (دو باله زیرکفسازی)
29 پوشش درز انبساط توکار 10 سانتیمتری 3 تکه S 3100/46 درز کف و دیوار به صورت Sub Coating (دو باله زیرکفسازی)
30 پوشش درز انبساط توکار 5 سانتیمتری 3 تکه S 350/26 درز کف و دیوار به صورت Sub Coating (دو باله زیرکفسازی)
31
پوشش درز انبساط توکار 7/5 سانتیمتری 3 تکه S 375/26 درز کف و دیوار به صورت Sub Coating (دو باله زیرکفسازی)
32 پوشش درز انبساط توکار 10 سانتیمتری 3 تکه S 3100/26 درز کف و دیوار به صورت Sub Coating (دو باله زیرکفسازی)
33 پوشش درز انبساط توکار 3 سانتیمتری 3 تکه S 330/15 درز کف و دیوار به صورت Sub Coating (دو باله زیرکفسازی)
34 پوشش درز انبساط توکار 5 سانتیمتری 3 تکه S 350/15 درز دیوار به صورت Sub Coating (دو باله زیرکفسازی)
35 پوشش درز انبساط 7 سانتیمتری یک تکه دیوار W 170 درز دیوار و سقف  تا پهنای cm3
36 پوشش درز انبساط 12 سانتیمتری یک تکه کف F 1120 درز کف (پرتردد ، پارکینگ) و دیوار با پهنای cm5-2
37 پوشش درز انبساط 12 سانتیمتری یک تکه دیوار W 1120 درز دیوار و سقف با پهنای cm6-2
38 پوشش درز انبساط 16 سانتیمتری یک تکه کف F 1160 درز کف با پهنای cm7-2 (مناطق پرتردد، پارکینگ و …)
39 پوشش درز انبساط 16 سانتیمتری یک تکه دیوار
W 1160
درز دیوار و سقف با پهنای cm8-2
40 پوشش درز انبساط 20 سانتیمتری یک تکه کف F 1200 درز کف (پرتردد ، پارکینگ) و دیوار

درز کف تا پهنای 12 و درز دیوار تا پهنای 15

41 پوشش درز انبساط کنج 12 سانتیمتری یک تکه C 1120 درز گوشه­ ها با پهنای cm8-2
42 پوشش درز انبساط کنج 20 سانتیمتری یک تکه C 1200 درز گوشه ­ها با پهنای cm16-8
43 پوشش درز انبساط 8 سانتیمتری 9 تکه دیوار W 980 درز دیوار و سقف با پهنای 8 سانتیمتر
44 پوشش درز انبساط 10 سانتیمتری 11 تکه دیوار
W 11100
درز دیوار و سقف با پهنای 10 سانتیمتر
45 پوشش درز انبساط 12 سانتیمتری 13 تکه دیوار W 13120 درز دیوار و سقف با پهنای 12 سانتیمتر
46 پوشش درز انبساط 14 سانتیمتری 15 تکه دیوار W 15140 درز دیوار و سقف با پهنای 14 سانتیمتر
47 پوشش درز انبساط 16 سانتیمتری 17 تکه دیوار W 17160 درز دیوار و سقف با پهنای 16 سانتیمتر
48 پوشش درز انبساط 18 سانتیمتری 19 تکه دیوار W 19180 درز دیوار و سقف با پهنای 18 سانتیمتر
49 پوشش درز انبساط 20 سانتیمتری 21 تکه دیوار W 21200 درز دیوار و سقف با پهنای 20 سانتیمتر
50 پوشش درز انبساط ترافیکی 6 سانتیمتری 8 تکه T 860 درز کف (پرتردد ، پارکینگ) و دیوار با پهنای cm6
51 پوشش درز انبساط 8 سانتیمتری 10 تکه
T 1080
درز کف پرتردد و دیوار با پهنای cm8
52 پوشش درز انبساط 10 سانتیمتری 12 تکه T 12100 درز کف پرتردد  و دیوار با پهنای cm 10
53 پوشش درز انبساط 12 سانتیمتری 14 تکه کف F 14120 درز کف و دیوار با پهنای cm 12
54 پوشش درز انبساط 14 سانتیمتری 16 تکه کف F 16140 درز کف و دیوار با پهنای cm 14
55 پوشش درز انبساط 16 سانتیمتری 18 تکه کف F 18160 درز کف و دیوار با پهنای cm 16
56 پوشش درز انبساط ترافیکی 3/5 سانتیمتری 5 تکه T 535 درز کف (پرتردد ، پارکینگ) و دیوار با پهنای cm 3/5
57 پوشش تمام آلومینیومی ترافیکی 5 سانتی 4 تکه (تولید نشده) T 450 درز کف (پرتردد ، پارکینگ) و دیوار با پهنای 5 سانتیمتر
58 پوشش درز انبساط ترافیکی 5 سانتیمتری 5 تکه T 550 درز کف (پرتردد ، پارکینگ) و دیوار با پهنای 5 سانتیمتر
59 پوشش درز انبساط 8 سانتیمتری 11 تکه T 1180 درز کف پرتردد و دیوار با پهنای cm 8
60 پوشش درز انبساط 12 سانتیمتری 16 تکه کف F 16120 درز کف و دیوار با پهنای 12 سانتیمتر
61 پوشش درز انبساط 14 سانتیمتری 18 تکه کف
F 18140
درز کف و دیوار با پهنای 14 سانتیمتر
62 پوشش درز انبساط 16 سانتیمتری 20 تکه کف F 20160 درز کف و دیوار با پهنای 16 سانتیمتر
63 پوشش درز انبساط 18 سانتیمتری 22 تکه کف F 22180 درز کف و دیوار با پهنای 18 سانتیمتر
64 پوشش درز انبساط 20 سانتیمتری 24 تکه کف F 24200 درز کف و دیوار با پهنای 20 سانتیمتر
65 پوشش تمام آلومینیومی 8 سانتیمتری 4 تکه کف F 480 درز کف و دیوار با پهنای 8 سانتیمتر
66 پوشش تمام آلومینیومی ترافیکی 8 سانتیمتری 5 تکه
T 580
درز کف (پرتردد ، پارکینگ) و دیوار با پهنای cm8
67 پوشش درز انبساط ترافیکی 8 سانتیمتری 3 تکه T 380 درز کف (پرتردد ، پارکینگ) با پهنای cm8
68 پوشش درز انبساط ترافیکی 10 سانتیمتری 3 تکه T 3100 درز کف (پرتردد ، پارکینگ) با پهنای 10 سانتیمتر
69 پوشش درز انبساط ترافیکی 15 سانتیمتری 3 تکه T 3150 درز کف پرتردد  با پهنای 15 سانتیمتر
70 پوشش تمام آلومینیومی ترافیکی 8 سانتی 6 تکه T 680 درز کف (پرتردد ، پارکینگ) و دیوار با پهنای cm 8
71 پوشش درز انبساط کرتین وال 5 سانتیمتری 3 تکه CW 350 درز کرتین وال با پهنای 5 سانتیمتر
72 پوشش درز انبساط کرتین وال 7/5 سانتی 3 تکه CW 375 درز کرتین وال با پهنای7/5  سانتیمتر
73
پوشش درز انبساط کرتین وال 10 سانتیمتری 3 تکه CW 3100 درز کرتین وال با پهنای 10 سانتیمتر
74 قرنیز آلومینیومی صنعتی ALC 45 قرنیز کنج (مخصوص محیط­های بهداشتی)
75
پروفیل کنترل جوینت CJ 110 درز اجرایی موزائیک و بتن با پهنای 1 سانتیمتر
76
کنترل جوینت 5 سانتیمتری 3 تیکه
CJ 250 درز اجرایی موزائیک و بتن با پهنای 1 تا 2/5 سانتیمتر
77
کنترل جوینت 1/8 سانتیمتری 3 تیکه CJ 318 درز اجرایی (موزاییک ، سنگ) 1/8 سانتیمتر
78 پوشش کنترل جوینت 2/5 سانتیمتری 3 تکه CJ 325 درز اجرایی موزائیک و بتن با پهنای 2/5 سانتیمتر
79 آرسیل عرض 50 سانتیمتری ST 500 ———————–
80 آرسیل عرض 40 سانتیمتری ST 400 ———————–
81 آرسیل عرض 30 سانتیمتری
ST 300
———————–
82 آرسیل عرض 20 سانتیمتری ST 200 ———————–
www.Mtgroup.ir                                                                         09385601212 – 22942856 
تهران – خیابان ملاصدرا- شیخ بهایی جنوبی- بن بست برنا – پلاک 1- طبقه ی 5 – واحد 17