اندازه های استاندارد گریل استخر عبارتند از :

14،18،20،25،30 سانت

برای اندازه 28 سانت باید از دو طرف گریل 30 سانت یک سانتی متر، با دستگاه های برش mdf کوتاه کرد.

تلرانس مجاز از هر طرف به اندازه 1.5 میلیمتر می باشد. مثلا اگر عرض گاتر (کانال ) دور استخر 25 سانت می باشد. عرض درپوش با رعایت لقی مجاز 24/7 سانت می باشد.