سپتیک تانک دو جداره پلی اتیلن

سپتیک تانک دو جداره پلی اتیلن:

جنس سپتیک تانکهای پلی اتیلن گرید ۱۰۰ با سطح مقطع از نوع دو جداره طبق استاندارد ۹۱۱۶ می باشد.
برای تصفیه مقدماتی فاضالب به روش ته نشینی و تجزیه بی هوازی که پساب خروجی را به استاندارهای مد
نظرمی رساند ؛ مورد استفاده قرار میگیرد. این سپتیک تانکها از مخازن دو جداره کاروگیت پلی اتیلن سنگین که
براساس استاندارد اتصاالت جوش می شوند.
اجزای تشکیل دهنده سپتک تانک : سیستم ورودی فاضالب – مخزن اولیه – دیواره جدا کننده – مخزن
زالل سازی – ونت – سیستم خروجی فاضالب وسیستم سیفون تعبیه شده در ورودی و خروجی که به شکل
لوله زانوی رینگ و فلنج یا موفه نصب می شوند.

سپتک تانک

مزایای سپتیک تانک های پلی اتیلن:

1 .ایزوالسیون کامل و بدون بو فاضالب .
2 .عدم نشت آب و آلودگی محیط .
3 .سهولت بهره برداری و تخلیه لجن به وسیله دریچه های ب ازدید )دفنی و غیر دفنی( .
4 .امکان اتصال ونت جهت تخلیه گازهای تولیدی تصفیه فاضالب .
5 .رساندن پساب خروجی به استاندارهای الزم جهت ورود به چاه جذبی یا فاضالب شهری .
6 .مقاوم در برابر مواد شیمیایی .
7 .مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش به دلیل استفاده از موادUV- Anti.
8 .امکان مدفون شدن و عمر طوالنی .
9 .انعطاف پذیری ؛ سبکی وزن و سهولت در حمل و نقل .
10 .سطح داخلی دارای رنگ روشن است که انجام ویدئومتری را امکان پذیر کی کند.

سپتک تانک

چربیگیردو جداره پلی اتیلن:

چربی گیر یکی از سیستم های تصفیه فاضالب است که با فرایند شناور سازی چربی و ته نشینی ذرات معلق
موجود در فاضالب را انجام می دهد. استفاده از چرب یگیر جهت جدا سازی و حذف چربی و روغن از پساب؛
قبالز ورود به شبکه فاضالب یا پکیج تصفیه فاضالب ضروری است .

مزایای چربیگیردو جداره پلی اتیلن:

1 .ایزوالسیون کامل و بدون بو .
2 .عدم نشت آب و آلودگی محیط .
3 .سهولت بهره برداری و تخلیه چربی به وسیله دریچه های بازدید )دفنی و غیر دفنی(.
4 .امکان اتصال ونت جهت تخلیه گازهای تولیدی .
5 .رساندن پساب خروجی به استاندارهای الزم جهت ورود به چاه جذبی یا فاضالب شهری .
6 .مقاوم در برابر مواد شیمیایی .
7 .مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش به دلیل استفاده از موادUV- Anti.
8 .امکان مدفون شدن و عمر طوالنی .
9 .انعطاف پذیری ؛ سبکی وزن و سهولت در حمل و نقل .
10 .سطح داخلی دارای رنگ روشن است که انجام ویدئومتری را امکان پذیر میکند.

منهول دو جداره پای اتیلن
این منهول ها که دارای یک بدنه اصای از لوله های اسپیرال کاروگیت به شکل عمودی با مفاومتهای مکانیکی
مختلف و عدسی های کف و باال به همراه دریچه بازدید و نردبان از جنس پلی اتیلن نصب شده در دیواره داخلی
منهول.

مزایای منهول دو جداره پلی اتیلن:

1 .تولید شده در قطرهای ۸۰۰ تا ۳۰۰۰ میلیمتر.
2 .سهولت رفت و آمد به مسیر شبکه به علت نصب نردبان .
3 .امکان اتصال فلنج ورود ی ؛ خروجی و ونت و اتصاالت و نازلها .
4 .عدم انسداد به علت صاف بودن سطح داخلی .
5 .عدم النه گذاری حشرات و حیوانات موزی .
6 .دسترسی آسان ؛ رفع گرفتگی ؛ شستشو و بازدید .
7 .مقاوم در برابر مواد شیمیایی .
8 .مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش به دلیل استفاده از موادUV- Anti.
9 .امکان مدفون شدن و عمر طوالنی .
10.انعطاف پذیری ؛ سبکی وزن و سهولت در حمل و نقل .

کاربردهای منهول :

1 .دسترسی به خطوط فاضالب .
2 .دسترسی به مسیر کابل کشی و لوله کشی .
3 .اتصال چند خط ورودی و خروجی فاضالب به یکدیگر .
4 .جمع آوری فاضالب و آبهای سطحی .
5 .استفاده در واحدهای شیمیایی

مخازن دو جداره پلی اتیلن
دارای بدنهای با دیواره تقویت شده به روش اسپیرال که به صورت عمودی و افقی برای شرایط مختلف دفنی
وغیر دفنی متناسب با چگالی داخل آن طراحی و تولید میشود.
این مخازن به علت ساختار بدنه پلی اتیلن که دارند مناسب برای نگهداری انواع سیاالت با PHهای مختلف
میباشد .
در حجم ها و فشارهای مختلفی تولید میشوند و نسبت به مخازن فلزی وزن کمتری دارند.
امکان اتصال انواع نازل و اتصاالت با جوش پلی اتیلنی از جنس خود مخزن را دارند. با بکار گیری دیواره می توان
فضای داخلی مخازن را به فضاهای مجزا تقسیم کرد.

کاربرد مخازن دو جداره پلی اتیلن:

1 .نگهداری آب آشامیدنی به مدت طوالنی به علت فودگرید بودن پلی اتیلن
2 .نگهداری مواد اسیدی ؛ بازی و مواد شیمیایی
3 .نگهداری مواد نفتی و مشتقات نفتی
4 .نگهداری و ذخیره مواد غذایی مانند غالت ؛ حبوبات. ..

مزایای مخارن دو جداره پلی اتیلن:

1 .پلی اتیلن سنگین HDPE نوعی پلیمر خطی سرسخت است که با انواع مواد شیمیایی وارد واکنشن
میشود.
2 .مقاوم در مقابل اشعه ماوراء بنفش به دلیل استفاده از مواد UV-Anti
3 .مقاومت باال در برابر خوردگی
4 .امکان مدفون شدن و عمر طوالنی
5 .انعطاف پذیری؛ سبکی وزن؛ سهولت در حمل و نقل

6 .پرتابل بودن قابلیت جا بجایی آسان حتی چند سال بعد از نصب و را ه اندازی اولیه
7 .سازگاری در برابر نشستهای نا متقارن زمین و حرکت های کوچک
8 .قابلیت جوش پالستی ک به دلیل همگن بودن جوش و لوله
9 .عدم نیاز به عملیات ساختمانی در محل پروژه
10 .مقاوم در برابر سایش و تحمل پذیری در برابر بار ترافیکی اطراف آن
11 .مقاوم در برابر مواد خورنده )اسید ؛نمکها و بازها( و میکرو ارگانیسمها به دلیل فقدان ارزش غذایی
12 .سطح داخلی تولیدات پلی اتیلن ما دارای رنگ روشن است که انجام ویدئومتری را امکان پذیر میکند

پکیج تصفیه فاضالب پلی اتیلن

پکیج تصفیه فاضالب به صورت واحدهای مجزایی ازمخازن تشکیل شدهاند که هر مخزن فرآیند یا فرآیندهایی را
انجام میدهد ؛ مثل آشعالگیر؛ چربیگیر؛ مخزن ته نشینی اولیه؛ واحد ته نشینی با صفحات المال ؛ واحد
متعادلسازی ؛ واحد هوادهی شامل بلوئرها و دیفیوزرها ؛ واحد پمپاژ لجن فعال ؛ واحد کلرزنی ؛ واحد نگهداری
پسابشفاف و زالل به آبی زالل و بی بو و بی رنگ.
ویژگی های پکیج تصفیه فاضالب :
1 .خروجی استاندارد و بدون بو و رنگ مطابق با تاییدیه محیط زیست
2 .قابلیت تصفیه فاضالب با مشخصات مختلف
3 .سهولب بهره برداری و نگهداری به سبب نوع طراحی و ساخت
4 .اتصاالت قوی و بدون نشتی با جوش یکپارچه از جنس خود واحدهای پکیج
5 .کارایی و راندمان بسیار باال در تصفیه فاضالب
6 .قیمت رقابتی نسبت به نمونه های دیگر

ایستگاه پمپاژ دو جداره پلی اتیلن:

ایستگاه پمپاژ د و جداره پلی اتیلن یک مخزن عمودی دو جداره پلی انیلن به همراه بار ایستایی است.
عملکرد ایستگاه پمپاژ به گونهای است که فاضالب ورودی در مخزن اولیه ذخیره موقت کرده و توسط پمپ
به نقطه دیگری در مسیر باالدست انتقال میدهد. فاضالب ذخیره شده از طریق پمپ لجن کش)خرد کن دار
یابدون خرد کن( به محل مورد نظر پمپ میشود.

اسکرابر) تصفیه هوا( دوجداره پلی اتیلن
تهویه صنعتی و کنترل آلودگی هوا توسط اسکرابر صورت میگیرد؛ که حذف آالینده های مختلف و گازهای
اسیدی و جذب ترکیبات خاص از گازهای صنعتی خروجی را مقدور میسازد. باتوجه به اینکه اغلب گازهای
صنعتی سمی و خورنده هستند و دمای باالیی دارند از لوله های اسپیرال کاروگیت که حجم آنها با توجه به دبی
گاز ورودی و همچنین جنس و محل قرارگیری گریتینگ ها و دبی و تر کیبات سیال پاششی روی گریتینگه
اطراحی و تولید می شوند. این پکیج ها بر پایه جدب سطحی به وسیله مایعات روی سطوح گریتینگ طراحی
شده در آنها انجام میشود که ذرات اسیدی و قلیایی را حذف میکنند.

ویژگیهای اسکرابر:

1 .نسبت به سازه مشابه آنها عمر مفید باالتر ؛ سبکتر و کم هزینه تر است
2 .گریتینگ های به کار رفته در این اسکرابرها میتواند از جنس بدنه آنها باشد .
3 .راندمان تصفیه هوا در باالترین سطح انجام میشود و تجهیزات فشرده ساختاری سادهای دارند
4 .خارج کردن متان – آرگون – دی اکسید کربن در تجهیزات تصفیه آب و فاضالب گازهای داغ وذرات
چسبنده یا قابل اشتعال را جدا میکنند
5 .به عنوان تجهیزات پکینگهای جدید و کارآمد و دارای قدرت به کار گرفته میشوند
6 .جدا کننده روغن و خالص سازی آب را انجام م یدهد
7 .قابل طراحی در حجم ها وطولهای متفاوت مطابق با نقشه کارفرما میباشند.

کاربردهای اسکرابر:
1 .کورههای سیمان ؛ زباله سوزی ؛ پلنت های پتروشیمی و دیگ های بخار صنعتی
2 .صنایع شیمیایی ؛ دارویی ؛کاشی و آجرسازی
3 .تجهیزات تصفیه آب در استفاده از پکینگ های جدید و کارآمد و دارای قدرت
4 .پرکن بیوبال مخصوص استخر پرورش آبزیان و ماهی
5 .صنعت حفاظت از محیط زیست برای حذف اسید صنایع ریخته گری آهن و فلزو صنایع
متالوژی