سینی کابل کامپوزیتی

سینی کابل

سینی کابل کامپوزیتی در دو نوع Box cable tray و Ladder cable tray تولید می گردد .

سینی کابل با دهنه های 100 تا 600 میلیمتر برای نوع باکسی و 100 تا 900 میلیمتر برای سینی کابل نردبانی وجود دارد . از ویژگیهای عمده این سینی ها عدم خوردگی، خودرنگ، عایق الکتریسیته، عایق حرارت، عدم جرقه، مقاوم به شعله و عدم تشکیل میدان مغناطیسی می باشد و قابلیت نصب کابل های قدرت، مخابرات و ابزار دقیق در کنار هم دارند .
سینی کابل کامپوزیتی GRP
سینی کابل چیست؟