پروفیل های آلومینیومی پادری

 

1- پروفیل شیبدار با رویه موکت – 1201
 
2- پروفیل شیبدار با رویه موکت – 1202