نحوه نصب پادری آلومینیومی

مراحل و نحوه نصب پادری آلومینیومی را برای استفاده مشتریان گرامی ذیلا مشاهده مینمایید .

1- محل مورد نظر خط کشی و با سنگ فرز برش زده می شود.
2- محل برش خورده، تخریب و تخلیه می گردد.

5- برای کفسازی زیر پادری آلومینیومی حتما میبایست از سنگ و یا سرامیک استفاده کرد . سیمان حتی لیسه ای توصیه نمیگردد .

3- نبشی آلومینومی تولیدی شرکت و یا قوطی استیل 20*20در محل مناسب جای گذاری و پس از آن کف پوش نصب خواهد شد.
4- سیستم فوق در محل مورد نظر نصب میگردد.

5- در صورتیکه طرح پادری درخواستی بشکل منحنی ویا دایره باشد برشکاری آن در محل نصب انجام میشود .

نحوه نصب پادری آلومینیومی