پادری انتی باکتریال رنگ سفید – ۹۰۱
پادری انتی باکتریال رنگ سفید - 901