پادری توکار با تردد با لا – 510
پادری توکار با تردد با لا - 510