پادری توکار با لاستیک مشکی موکت قهوه ای – 331
 پادری توکار با لاستیک مشکی موکت قهوه ای - 331