پادری توکار با لاستیک مشکی موکت مشکی – 332
 32. پادری توکار با لاستیک مشکی موکت مشکی - 332