پادری توکار با موکت گردویی – ۳۱۰
 پادری توکار با موکت گردویی - 310