پادری لاستیکی با شیار متوسط – 602
پادری لاستیکی با شیار متوسط - 602