پادری موکت با لاستیک شیبدار – 701
پادری موکت با لاستیک شیبدار - 701