پروفیل شیبدار با رویه موکت – 1201
پروفیل شیبدار با رویه موکت - 1201