محصولات شرکت نيکول / ناودان

ناودان پیش ساخته LG38

اصطلاحا به طرح این ناودان ، ناودان لبه قائمه با کد LG38 گفته میشود .

 

کد کالا : LG38B کد کالا : AIC38B کد کالا : AIC385B
LG38B llg2 AIC385B
کد کالا : AEC385B کد کالا : FGC38B کد کالا : COMGTB
AEC385B lg5 lg6
کد کالا : ZMGTB کد کالا : CM8GTB کد کالا : CMO6GTB
ZMGTB CM8GTB lg9
کد کالا : JAM107B کد کالا : BHGB38B کد کالا : FD38B
lg10 BHGB38B lg12
کد کالا : TD107B کد کالا : CM9GTB   کد کالا : BP50N  
TD107B lg14 BP50N
کد کالا : FDC38B کد کالا : FG38B   کد کالا : NAD381B  
lg16 lg12 lg18
کد کالا : JNC38B کد کالا : AEC38B   کد کالا : CM6GTB  
JNC38B lg20 CM6GTB
کد کالا : PCU107B کد کالا : TSON
PCU107B TSON