تجهیزات پارکینگی

تجهیزات پارکینگی شامل محافظ ستون پارکینگ ( گارد کرنر – ضربه گیر دور ستون ) ، کار استاپر ( متوقف کننده خودرو ) و صفحات لغزشی میباشد . صفحات لغزشی از تولیدات جدید شرکت برای جلوگیری از سر خوردن خودرو در محل رمپ پارکینگ طراحی و ساخته شده است .

محافظ ستون پارکینگ محافظ دیواری(wall gaurd)
 ضربه گیر ستون پارکینگ محافظ ستون استوانه ایی