راهبند ستونی بولارد

راهبند ستونی بولارد (Bollard) به صورت استوانه هایی هستند که داخل زمین قرار میگیرند و با خارج شدن از سطح زمین مسیر عبور را مسدود می نمایند که البته گرانترین نوع هستند ولی به فراخور عوامل محیطی و یا معماری هر مکان مورد استفاده قرار میگیرند. از نظر دوام راه بندهای ستونی  بی نظیرترین نوع راهبند به حساب می آیند.

 

انواع راهبندهای ستونی براساس مقاومت در برابر برخورد:

 براساس میزان مقاومت در برابر برخورد می توان راهبندهای ستونی را به دو گروه معمولی و ضدتروریست تقسیم بندی نمود.

بولاردهای ضد تروریست از موتور محرک قوی تری و استوانه متحرک ضخیم تر برخوردار بوده و در نتیجه مقاومت ضربه بالاتری نسبت به راهبند ستونی معمولی دارند. به طور کلیدر مجموع میتوان گفت راهبندهای ستونی معمولی قابلیت متوقف نمودن یک خودرو سواری را دارند در صورتی که از راهبندهای ستونی ضدتروریست برای متوقف نمودن خودروهای سنگین استفاده می شود. 

بولارالکتروهیدرولیک