گریتینگ ها

گریتینگ ها نوعی شبکه فلزی ویا کامپوزیتی است که در نیم طبقات بخصوص محیطهای صنعتی در محلهای عبور و مرور ( WALKWAY ) بمنظور جلوگیری از تجمع گازهای خطرناک ، عبور نور و هوا و یا سبک بودن آن نسبت به گزینه های مشابه استفاده میشود . 

گریتینگ فلزی گریتینگ کامپوزیت
 

گریتینگ فلزی

 

گریتینگ کامپوزیت

مطالعه بیشتر مطالعه بیشتر