درز اجرایی در کفسازی صنعتی (درز انبساط)

درز اجرایی در کفسازی صنعتی(درز انبساط)  باتوجه به نیاز مبرم این مبحث در کشور ، شرکت MTgroup برای اولین بار اقدام به اخذ نمایندگی از شرکت HCJ  بلژیک نموده است .

روش روز دنیا استفاده از طرح های سینوسی بجای استفاده از روش مرسوم قبلی ( استفاده از اجرای کاتر و ماستیک پلی اورتان و یا نبشی )میباشد .

شرکت nv.HENGELHOEF CONCRETE JOINTS  با علامت اختصاری HCJ در کشور بلژیک در واقع پیشروترین شرکت در این زمینه در دنیا میباشد .

درز اجرایی در کفسازی صنعتی(درز انبساط ) ،hcj کفسازی صنعتی

hcj کفسازی صنعتی

درز اجرایی در کفسازی صنعتی(درز انبساط ) سینوس اسلاید جوینت SINUS SLIDE JOINT(انواع روش های کفسازی صنعتی)

سینوس اسلاید جوینت SINUS SLIDE JOINT

شعار معروف شرکت HCJ جمله زیر میباشد :

The Joint is The Floor & The Floor is The Joint