رزومه جک قالب لغزنده:

قالب های لغزنده

سیلوی 8 هزار تن اسفراین

بخشی از رزومه جک قالب لغزنده

در کشور از جک قالب لغزنده اغلب برای ساخت سیلوهای غلات به کار گرفته شده است اما میتوان از این جک های هیدرولیکی برای ساخت  برج هاي خنك كننده بتني ، دودكش ها ، پايه هاي پل ها ، ساخت شفت هاي سد و نيروگاه ها،برج آب گير سد، ساخت بناهاي مستطيلی شكل و … نیز استفاده کرد.

 

  • پروژه سیلوهای 8 هزار تن در شهر اسفراین استان خراسان شمالی

  • پروژه سیلوی 10 هزار تن استان گلستان