فیلم های اجرایی درز انبساط و انقطاع

فیلم های اجرایی درز انبساط و انقطاع  را در زیر مشاهده می نمایید.

پروفیل یک تکه درز انبساط در کف ، دیوار و نما

قطعا برای درک بهتر از سیتم درز انبساط و انقطاع مشاهده ویدئوی آنها بسیار مهم است .

 نصب پروفیل درز انبساط و انقطاع


درزهای اجرایی در کفسازی صنعتی