فیلم های اجرایی گریتینگ کامپوزیتی را در اینجا مشاهده می نمایید.

 

نحوه عملکرد دستگاه تولید گریتینگ کامپوزیتی MOLD