فیلم های اجرایی گریتینگ گالوانیزه را در اینجا مشاهده می نمایید.

 

دستگاه برش پالت گریتینگ فلزی – الکترو فورج

 

 


دستگاه تولید گریتینگ گالوانیزه با سیستم الکتروفورج – نمای پشتی دستگاه

 

 


 

دستگاه تولید گریتینگ فلزی با سیستم الکتروفورج

 

 

 


 

عملیات جوشکاری تکمیلی گریتینگ گالوانیزه– الکترو فورج

 

 

 


عملیات فریم زنی گریتینگ فلزی – الکتروفورج