متوقف کننده خودرو(کار استاپر)

متوقف کننده خودرو (کار استاپر ) محصولی است که بانصب آن در محل پارک خودرو از برخورد ماشین با دیوار روبرو و یا ماشین روبروی کاملا جلوگیری می کند . کار استاپ تعیین کننده محل پارک خودرو ها در پارکینگ ساختمان ها و پارکینگ های عمومی نیز می باشد.

کار استپر ماشین

ویژگی ها کار استوپر پارکینگ :

استاپر پارکینگی ،محصولی است که بانصب آن در انتهای محل پارک خودرو در پارکینگ از برخورد ماشین با دیوار و یا برخورد با خودرو روبرویی  جلوگیری می شود. راننده تنها لازم است که در جای پارک خود به جلو حرکت کند تا خود کار استاپ ماشین او را توقف دهد.

جنس کار استپر خودرو :  فلزی . پلاستیکی . لاستیکی می باشد.

مکان های مورد استفاده کار استوپر ؛  پارکینگ ساختمان ها و پارکینگ های عمومی می یاشد.

car parking stopper