محصولات شرکت نيکول / ناودان / LG38

llg2

گروه کالا : LG38
كنج 90درجه داخلي 
سفید
AIC38B

واحد : متر طول