37- پادری توکار با موکت طوسی و موکت گردویی
38- پادری توکار با موکت طوسی و موکت مشکی
39- پادری توکار با موکت گردویی و موکت مشکی
پادری توکار با موکت طوسی و موکت گردویی - 337 پادری توکار با موکت طوسی و موکت مشکی - 338 پادری توکار با موکت گردویی و موکت مشکی - 339
40- پادری توکار با موکت گردویی وموکت قهوه ای
41- پادری توکار با موکت مشکی و موکت قهوهای
پادری توکار با موکت گردویی وموکت قهوه ای - 340 41. پادری توکار با موکت مشکی و موکت قهوهای - 341  
b4 b3 b2 b1