• گاتر عمق 16 گاتر گالوانیزه

  عملکرد گاتر

  • امکان استفاده از کانکشن کف در سایز 90,110 میلیمتر وجود دارد .
  • بر روی درپوش انتهایی گاتر امکان استفاده کانکشن سایز 90 میلیمتر وجود دارد.
  • ارتفاع کلی گاتر 160 میلیمتر و از سری گاتر های گروه 1000 میباشد.
  •  گریتینگ گالوانیزه برای استفاده در همه محیط ها
  • عملکرد ضد خوردگی، عدم وجود تخلخل
  •  خروجی دیواره های جانبی سایز 63 و 90 میلیمتر میباشد

  نصب گاتر

  • ماژولار و سبک وزن بودن این گاتر، اجرا و جابجایی را تسهیل می کند
  • محل پیش بینی شده خروجی را میتوان به راحتی با گردبر برش داد
  • گریتینگ به وسیله یک پیچ و کلمپ در مرکز به بدنه قفل شده است.
  • ارتفاع گاتر 160 میلیمتر
  • عرض 208 میلیمتر
  • درپوش گاتر گالوانیزه شیاری
 • عملکرد گاتر

  • امکان استفاده از کانکشن کف در سایز 85 میلیمتر وجود دارد .
  • بر روی درپوش انتهایی گاتر امکان استفاده کانکشن سایز 50 میلیمتر وجود دارد.
  • ارتفاع کلی گاتر 85 میلیمتر و از سری گاتر های گروه 1000 میباشد.
  •  گریتینگ گالوانیزه برای استفاده در همه محیط ها
  • عملکرد ضد خوردگی، عدم وجود تخلخل
  •  خروجی دیواره های جانبی سایز 50  میلیمتر

  نصب گاتر

  • ماژولار و سبک وزن بودن این گاتر، اجرا و جابجایی را تسهیل می کند
  • محل پیش بینی شده خروجی را میتوان به راحتی با گردبر برش داد
  • گریتینگ به وسیله یک پیچ و کلمپ در مرکز به بدنه قفل شده است.
  • ارتفاع گاتر 85 میلیمتر
  • عرض 136 میلیمتر
  • گریتینگ گالوانیزه شیاری
 • گاتر پیش ساخته گالوانیزه گاتر گالوانیزه

  عملکرد گاتر

  • امکان استفاده از کانکشن کف در سایز 75 میلیمتر وجود دارد .
  • بر روی درپوش انتهایی گاتر امکان استفاده کانکشن سایز 50 میلیمتر وجود دارد.
  • ارتفاع کلی گاتر 60  میلیمتر و از سری گاتر های گروه 1000 میباشد.
  •  گریتینگ گالوانیزه برای استفاده در همه محیط ها
  • عملکرد ضد خوردگی، عدم وجود تخلخل
  •  خروجی دیواره های جانبی سایز 50  میلیمتر میباشد

  نصب گاتر

  • ماژولار و سبک وزن بودن این گاتر، اجرا و جابجایی را تسهیل می کند
  • محل پیش بینی شده خروجی را میتوان به راحتی با گردبر برش داد
  • گریتینگ به وسیله یک پیچ و کلمپ در مرکز به بدنه قفل شده است.
  • ارتفاع گاتر 60 میلیمتر
  • عرض 134 میلیمتر
  • گریتینگ یا درپوش گالوانیزه شیاری

برای دریافت مشاوره رایگان مشخصات زیر را برای ما ارسال کنید!

  بازگشت به بالا