فیلم های اجرایی گریتینگ گالوانیزه

فیلم های اجرایی گریتینگ گالوانیزه را در اینجا مشاهده می نمایید.   دستگاه برش پالت گریتینگ فلزی - الکترو فورج     دستگاه تولید گریتینگ گالوانیزه با سیستم الکتروفورج - نمای پشتی دستگاه       دستگاه تولید گریتینگ فلزی با سیستم الکتروفورج         عملیات جوشکاری تکمیلی گریتینگ گالوانیزه- الکترو فورج