متوقف کننده خودرو(کار استاپر)

متوقف کننده خودرو(کار استاپر) متوقف کننده خودرو (کار استاپر ) محصولی است که بانصب آن در محل پارک خودرو از برخورد ماشین با دیوار روبرو و یا ماشین روبروی کاملا جلوگیری می کند . کار استاپ تعیین کننده محل پارک خودرو ها در پارکینگ ساختمان ها و پارکینگ های عمومی نیز می باشد. ویژگی