ترنچ تاسیساتی کم عمق 41224

ترنچ تاسیساتی کم عمق 41224 ترنچ تاسیساتی کم عمق 41224 مناسبترین گزینه برای محوطه های ماشین روی داخل پارکینگ مجتمع های بزرگ مسکونی میباشد . همچنین برای نصب در محوطه بیرونی مجنمع های مسکونی پیشنهاد میگردد. برای محیطهای صنعتی دارای بارترافیکی سبک مثلا تردد سواری نیز پیشنهاد میگردد. طول این گاتر رمپ  ، یک متر