درز اجرایی در کفسازی صنعتی(درز انبساط )

درز اجرایی در کفسازی صنعتی (درز انبساط) درز اجرایی در کفسازی صنعتی(درز انبساط)  باتوجه به نیاز مبرم این مبحث در کشور ، شرکت MTgroup برای اولین بار اقدام به اخذ نمایندگی از شرکت HCJ  بلژیک نموده است . روش روز دنیا استفاده از طرح های سینوسی بجای استفاده از روش مرسوم قبلی ( استفاده