گاتر رمپ پارکینگی 40239

گاتر رمپ پارکینگی 40239 گاتر رمپ پارکینگی 40239 مناسبترین گزینه برای محوطه های ماشین روی داخل پارکینگهای طبقاتی پروژه های بزرگ تجاری میباشد . همچنین برای نصب در رمپ پارکینگها پیشنهاد میگردد. برای محیطهای صنعتی دارای بارترافیکی سنگین مثلا تردد لیفتراک نیز پیشنهاد میگردد. طول این گاتر رمپ ، یک متر میباشد . عرض